itCNTR wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej aplikacji internetowej, wyrażasz zgodę na naszą  politykę prywatności i politykę dotyczącą plików cookies.
Daj znać czego szukasz...
itCNTR
Regulamin serwisu itcntr.com

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem https://itcntr.com/ (dalej: Platforma albo Serwis IT CNTR).
 2. Korzystając z platformy https://itcntr.com/ akceptujesz zasady regulaminu, którego aktualna wersja znajduje się pod adresem https://itcntr.com/statute oraz polityki prywatności, która stanowi integralną część niniejszego regulaminu pod adresem https://itcntr.com/privacy
 3. Właścicielem platformy https://itcntr.com/ jest:
  IT CNTR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Święty Marcin 29/6, 61-806 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0001038503, NIP: 7831881662, REGON: 525428734, o kapitale zakładowym w wysokości 5.500 zł, zwaną dalej „Spółką”, adres e-mail office@itcntr.com.
  (dalej: Usługodawca)
 4. Serwis IT CNTR dostarcza użytkownikom linki do treści zewnętrznych serwisów internetowych z branży IT oraz umożliwia samodzielne dodawanie treści przez użytkowników. Portal umożliwia użytkownikom korzystanie z następujących usług :
  1. Przeglądanie treści w serwisie itcntr.com;
  2. Publikacja treści w serwisie itcntr.com;
  3. Edytowanie i usuwanie treści w serwisie itcntr.com;
  4. Zakładanie konta użytkownika w serwisie itcntr.com;
  5. Usunięcie konta w serwisie itcntr.com;
  6. Dodawanie komentarzy do treści;
  7. Polubienie treści;
  8. Dołączanie do społeczności;
  9. Zapisywanie treści na później;
  10. Otrzymywanie powiadomień e-mail;
  11. Wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszenia społeczności;
  12. Wypełnienie i wysłanie formularza opinii;
  13. Wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszenia treści;
  14. Newsletter;
 5. Serwis IT CNTR nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczaną przez inne serwisy internetowe, do których prowadzą linki zamieszczone na naszej stronie, ani za treści dodawane przez użytkowników.
 6. Użytkownicy serwisu IT CNTR zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych oraz do zachowania dobrych obyczajów podczas korzystania z naszego serwisu. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za treści, które samodzielnie dodają do serwisu.
 7. Serwis IT CNTR reklamuje kursy i szkolenia z dziedziny szeroko rozumianej branży informatycznej. Sprzedaż takich kursów i szkoleń następuje na zewnętrznych serwisach, a IT CNTR nie ponosi żadnej odpowiedzialności za kursy i szkolenia kupione poza naszym serwisem.
 8. Serwis IT CNTR zastrzega sobie prawo do usuwania lub edytowania treści zamieszczanych przez użytkowników bez podania przyczyny.
 9. Korzystanie z serwisu IT CNTR oznacza akceptację regulaminu.
 10. Wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące regulaminu prosimy kierować na adres email: kontakt@itcntr.com.

§2 Rejestracja

 1. Rejestracja konta jest dozwolona tylko dla osób fizycznych, które ukończyły 13 lat.
 2. W celu zarejestrowania konta należy podać następujące dane osobowe: nazwa użytkownika, adres e-mail, hasło.

§3 Korzystanie z serwisu

 1. Korzystanie z serwisu jest dozwolone tylko w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia administratora serwisu o jakichkolwiek naruszeniach zasad korzystania z serwisu lub o innych działaniach, które mogą być sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami.
 3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści, które umieszcza w serwisie oraz za konsekwencje ich rozpowszechniania.
 4. Zabrania się umieszczania w serwisie treści naruszających prawa autorskie, nękających innych użytkowników lub naruszających inne przepisy prawa.

§4 Ochrona danych osobowych:


1. Administrator

 1. Administratorem danych osobowych jest IT CNTR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Święty Marcin 29/6, 61-806 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0001038503, NIP: 7831881662, REGON: 525428734, o kapitale zakładowym w wysokości 5.500 zł, zwaną dalej „Spółką”, adres e-mail office@itcntr.com (dalej „Administrator”), który przykłada dużą wagę do ochrony prywatności i poufności danych osobowych swoich Klientów, a także danych swoich pracowników i innych osób fizycznych, których dane są przez Administratora przetwarzane (zwanych dalej „Użytkownikami”).
 2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, kierując korespondencję na adres siedziby Administratora, e-mailowo pod adresem: info@itcntr.com
 3. Administrator nie wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych.

2. Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe w minimalnym zakresie koniecznym do realizacji celów ich przetwarzania, określonych jasno niniejszą Polityką Prywatności.
 2. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie osoby należycie uprawnione przez Administratora.
 3. Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Administrator przetwarzając dane osobowe stosuje rozwiązania dostosowane do skali i charakteru przetwarzania zapewniając osobom, których dane dotyczą, najwyższy stopień ochrony wynikający zarówno ze stosowanych rozwiązań technologicznych, jak i organizacyjnych.

3. Podstawa przetwarzania danych osobowych

 1. Podane przez Użytkownika dane osobowe przetwarzane są zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności oraz obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r., („RODO”).
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że wykonanie wnioskowanych czynności będzie niemożliwe.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
  1. art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w zakresie danych osobowych uzyskanych za pomocą zgody, na warunkach określonych w art. 7 RODO;
  2. art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w zakresie danych podawanych dobrowolnie w celu przygotowania i realizacji Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem lub podmiotem, któremu Administrator zleca wykonanie Umowy. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji Umowy.
  3. art. 6 ust. 1 lit c RODO – w zakresie wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np. wynikającego z przepisów prawa podatkowego oraz innych regulacji prawnych związanych z prowadzoną działalnością;
  4. art. 6 ust. 1 lit e RODO – w zakresie wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, w szczególności do celów obejmujących przeciwdziałanie przestępstwom;
  5. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w zakresie danych przetwarzanych w związku z realizacją prawnie uzasadnionych celów Administratora.
 4. Administrator może przetwarzać dane osób trzecich udostępnione przez Użytkowników w celu lub w związku ze świadczeniem usług przez Administratora. Użytkownik, przekazując Administratorowi dane osób trzecich, każdorazowo oświadcza, że posiada stosowną zgodę osób trzecich na przekazanie ich danych Administratorowi.
 5. Użytkownik w razie zmiany danych osobowych, o których mowa w niniejszej Polityce Prywatności, poinformuje niezwłocznie Administratora w celu aktualizacji danych osobowych.
 6. Administrator nie stosuje wobec Użytkowników profilowania w rozumieniu art. 4 pkt 4) RODO.

4. Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Dane Użytkownika przechowywane będą nie dłużej niż jest to konieczne, tj.:
  1. w zakresie wykonania umowy – do czasu zakończenia realizacji umowy, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń, jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora;
  2. w zakresie wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – do czasu jego wypełnienia;
  3. w zakresie realizacji prawnie uzasadnionych interesów przez Administratora lub przez stronę trzecią – do czasu ich realizacji lub do czasu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o ile nie występują uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania;
  4. w zakresie przetwarzania realizowanego wyłącznie w oparciu o zgodę – do czasu niezwłocznego usunięcia danych, zrealizowanego w oparciu o zgłoszone przez Użytkownika żądanie.

5. Prawa Użytkownika

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, Użytkownik ma prawo do:
  1. żądania dostępu do danych osobowych – art. 15; Na żądanie Użytkownika dotyczące dostępu do jego danych Administrator informuje Użytkownika, czy przetwarza jego dane, oraz informuje Użytkownika o szczegółach przetwarzania zgodnie z RODO, a także udziela Użytkownikowi dostępu do danych go dotyczących. Dostęp do danych będzie zrealizowany przez przesłanie kopii danych drogą elektroniczną. W przypadku żądania dostarczenia kolejnej kopii danych w formie papierowej Administrator ma prawo obciążyć Użytkownika kosztami związanymi z ich przygotowaniem w takiej formie i wysłaniem zgodnie z art. 15 ust. 3 RODO.
  2. prawo do sprostowania danych osobowych – 16 RODO; Administrator dokonuje sprostowania nieprawidłowych danych na żądanie Użytkownika.
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych – art. 17 RODO; Prawo to obowiązuje w zakresie, w jakim usunięcie danych nie stoi w sprzeczności z obowiązującymi Administratora przepisami, w szczególności przepisami o rachunkowości.
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych – art. 18 RODO; Prawo to obowiązuje w zakresie, w jakim Administrator może ograniczyć przetwarzanie danych osobowych w kontekście obowiązujących go przepisów oraz w jakim nie narusza to prawa Administratora do dochodzenia swoich roszczeń od Użytkownika.
  5. przenoszenia danych – art. 20 RODO; Na żądanie Użytkownika Administrator wydaje w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub przekazuje innemu podmiotowi, jeśli jest to możliwe, dane dotyczące Użytkownika, który dostarczył je w celu zawarcia lub wykonania Umowy lub które przetwarzane są na podstawie zgody.
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – art. 21 RODO; Jeżeli Użytkownik zgłosi umotywowany jego szczególną sytuacją sprzeciw względem przetwarzania jego danych a dane są przetwarzane przez Administratora w oparciu o uzasadniony interes Administratora, Administrator uwzględni sprzeciw, o ile nie zachodzą po stronie Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby zgłaszającej sprzeciw, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  7. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody przed jej cofnięciem – art. 7 ust. 3 RODO;
  8. wniesienia skargi do organu nadzorczego – art. 77 RODO.
 2. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby realizującej ww. uprawnienia w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.
 3. Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona najpóźniej w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.

6. Udostępnianie danych osobowych

 1. Dane osobowe będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom, tj. upoważnionym pracownikom Administratora oraz innym osobom działającym z upoważnienia Administratora, oraz innym podmiotom upoważnionym do odbioru danych Użytkownika na podstawie odpowiednich przepisów prawa, jak również podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w tym usługi IT i księgowe. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane innym podmiotom – w przypadkach niewskazanych przez Administratora bądź przepisy prawa – tylko za zgodą Użytkownika.
 2. Administrator zobowiązuje się do nieprzekazywania danych osobowych Użytkowników do krajów trzecich i organizacji międzynarodowych.
 3. Administrator zobowiąże wszelkie podmioty, którym powierzy dane osobowe Użytkownika, do wdrożenia stosownych zabezpieczeń tych danych.

7. Pliki Cookies

 1. W serwisie internetowym https://www.itcntr.com („Serwis”) stosuje się dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników Serwisu, tj. w szczególności pliki tekstowe, zawierające m.in. nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer („Cookies”).
 2. Na podstawie art. 173 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 576) Administrator niniejszym informuje, że:
  1. pliki Cookies są stosowane w Serwisie w celu ułatwienia korzystania z Serwisu, pozwalają dostosowywać treści dostępne w Serwisie do indywidualnych potrzeb i preferencji użytkowników Serwisu, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania z Serwisu.
  2. dane osobowe gromadzone przy użyciu plików Cookies są zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkowników i są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
  3. użytkownik Serwisu ma możliwość wyrażenia zgody na stosowanie Cookies poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce internetowej (w szczególności umożliwienie lub zablokowanie stosowania plików „cookies”).
  4. użytkownik Serwisu może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies – szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Przykładowe opcje edytowania ustawień w popularnych przeglądarkach:

§5 Postanowienia końcowe:

 1. Konto użytkownika może wygasnąć po upływie okresu 6 miesięcy nieaktywności.
 2. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania w serwisie.
 3. Wszelkie spory związane z korzystaniem z serwisu rozstrzygane są przez sąd właściwy dla siedziby administratora serwisu.